หมายถึง การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ น้ํา พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพโดยให้มีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือไม่ มีเลย จึงเป็นการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด รวมถึงการ เปลี่ยนแปลง วัตถุดิบ การใช้ซ้ํา และการนํากลับมาใช้ ใหมซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุน การผลิตไปพร้อมกันซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับ

• การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention)

• การผลิตที่สะอาด (Cleaner Production)

• การลดของเสีย (Waste Minimization)

• การผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Productivity)

1. ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มกําไร

2. ลดการสูญเสียวัตถุดิบ น้ํา พลังงาน และสารเคมี

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ

4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

5. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

หลักการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต การใช้ทรัพยากรและลดการเกิด มลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คือการลดมลพิษ ที่แหล่งกําเนิดเพื่อขจัดปัญหาการสูญเสียและการเกิดมลพิษที่ ต้นตอ และหากยังมีของเสียเกิดขึ้นต้องพยายามนําของเสีย เหล่านั้นกลับมาใช้ซ้ําหรือนํากลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้มีของเสียที่ ต้องทําการบําบัดหรือฝังทิ้งเหลืออยู่น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย